Oct 2, 2007

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း(၃၇)

အညၾတျပည္သူတစ္ဦး၏အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇)

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား ......

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို လိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္စား အညတရ ျမန္္မာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးခန္းတိုင္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္ျဖင့္ လူထုႏွင့္ သံဃာ ပူးေပါင္းကာ စတင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကၿပီျ ဖစ္ပါသည္။၊ ယခင့္ယခင္ ကာလမ်ားဆီက လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပံုေဖာ္ေတာ့မည္ဟု လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ NCUB, NLD(LA), FDB ကဲ့သို႔ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိ ဖတ္ရႈခဲ့ရပါ သည္ ခင္ဗ်ား။

ထိုသုိ႕ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚဖို႔ သည္ ျပည္တြင္းက လူထုအေပၚတြင္ အဓိကမူတည္သည္ဟူေသာ အာေဘာ္မ်ဳိးကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းကလူထုသည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွေနကာ လူထုတိုက္ပြဲ အသြင္မ်ိဳးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ကို လူႀကီးမင္း တို႕ အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူႏွင့္ သံဃာမ်ားစြာရွိေနသလို၊ လက္ရွိ အဖမ္းဆီးခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သံဃာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္း၏အင္အားကိုသာမက ျပည္ပမွ လူႀကီးမင္းတို႕ကပါ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ကာလဟု ယူဆမိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ တြင္းက လူထုျကီး၏ သတၱိကို ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ားမွေန၍ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ ဘံုရန္သူ သာသနာဖ်က္ မင္းဆိုးမင္းယုတ္ နအဖ စစ္အစိုးရအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟုလည္း ထင္မွတ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ အမ်ားစုမွာ နအဖမွ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွလြဲလ်င္ ျပည္ပတြင္သာ ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ လူထု လိုက္ပါမႈကို တကူးတကစည္းရံုးစရာမလိုပဲ ယခုရရွိေနၿပီျဖစ္ သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ အသီးသီးမွ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈ ေပးေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူထုလိုက္ပါလာေအာင္ စနစ္တက်စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ပြဲရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္မႈေပးလွ်င္ ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုသည္ လိုက္ပါဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ လိုအပ္ ေနသည့္ ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုကို လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရံု၊ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ ေနရံုမွ် နဲ႕ေက်နပ္မေနၾကေစလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ျပည္ေထာင္ စု စစ္စစ္ တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သင့္သည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိေစလိုပါသည္။

၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာတိုက္ပြဲအတြင္း က်ဆံုးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အာဇာနည္ မ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အခြင့္ေကာင္းကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမိႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိုလိုလားသူ
ေရႊဘိုသား(အညၾတျပည္သူတစ္ဦး)

No comments: